Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

Regulamin

 

1. BIEG Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku

DYSTANS 5 KM, START GODZ. 14.00 ( bieg główny )

Dystans 1 km bieg Rodzinny START 14:02

02.12.2017 r. Radomsko

 

 

 

 

1. Cele:

 • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
 • popularyzacja imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek

 • promocja miasta Radomsko ,

 • integracja środowisk biegaczy i abstynenckich

 • promocja Kubu Wzajemnej pomocy „SZANSA”   

2. Organizatorzy:

Klub Wzajemnej Pomocy "SZANSA"

Patronat sportowy

Biegacze w Radomsku 

 

3. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 2 Grudnia 2017 r. o godz. 14:00 ulicami miasta Radomsko o nawierzchni asfaltowej i szutrowej . Start i Meta zlokalizowane będą w Parku Solidarności przy ulicy Armii Krajowej 

 

4. Prelekcje dla uczestników imprezy.

Przed biegiem odbędą się prelekcje od godz 10 30 do 13 30 w I L O im. Feliksa Fabianiego w Radomsku przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko

- Prelekcja jednego z ultramaratończyków ( trzeźwy alkoholik) którego pasja biegania, pozwoliła wyjść z nałogu .

- Prelekcja dietetyka sportowego na temat obniżenia wydolności organizmu poprzez spożywanie alkoholu i innych używek u sportowców amatorów .

- Negatywne skutki spożywania alkoholu w sporcie amatorskim , prelekcja psychologa

- Jak biegać zdrowo , prelekcja fizjoterapeuty  

 

BIEG Szansa na 5, TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku

Bieg Główny 5 km 1 pętla 5 km

Bieg Rodzinny 1 km

BIURO ZAWODÓW: (I L O im. Feliksa Fabianiego w Radomsku przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko )

Biuro będzie otwarte w dniu biegu od 10.20 do 13.30 Odbiór pakietów do godziny 13 20 po tej godzinie nastąpi przepisywanie pakietów osobom, które nie zdołały zapisać się wcześniej i będą obecne w biurze zawodów.

 

Trasa Biegu

START I META: Park Solidarności w Radomsku przy ulicy Armii Krajowej , trasa: Start Park Solidarności ul. Armii Krajowej , dalej ulicami Starowiejską, Królowej Jadwigi, Jagielońską, Piastowską, Leszka Czarnego .

Trasa w wersji graficznej znajduje się na ostatniej stronie regulaminu (zał. 2 regulaminu)

Trasa biegu – mapa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Trasa biegu może ulec zmianie.

 

 

Uczestnicy biegu ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.

Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 50 minut. ( Bieg główny 5 km ) i 15 min bieg Rekreacyjny

5. Strona sportowa:

 • rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

 • nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator,

 • rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora. 


6. Uczestnicy :

W biegu głównym mogą wziąć udział :

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości. Osoby, które nie ukończyły 18 lat w biurze zawodów, w dniu biegu muszą okazać zaświadczenie od prawnego opiekuna o zgodzie na udział w zawodach (zał. 1 regulaminu)

W 1. BIEGU Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku występuje podział na kategorie: Klasyfikacja tylko w biegu głównym.

I-III OPEN Mężczyźni I-III OPEN Kobiety I-III

I-III M20: 16-29 lat I-III K20: 16-29 lat

I-III M30: 30-39 lat I-III K30: 30-39 lat

I-III M40: 40-49 lat I-III K40: 40-49 lat

I-III M50: 50-59 lat I-III K50: 50-59

I-III M60: 60+ lat I-III K60: 60+ lat

 

Zwycięzcy kategorii

Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów brutto .

 

Bieg rodzinnym nie ma ograniczeń wiekowych , w przypadku osób nieletnich należy podpisać oświadczenie „ zgoda rodzica/opiekuna prawnego” 

 

7. Warunki uczestnictwa:

 • impreza ma charakter otwarty,

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair play.

 • Zobowiązanie jest do przeciwdziałania zachowaniom chuligańskim na trasie biegów jak i w trakcie imprezy

 • Informowanie osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach szczególnie dotyczących życia i zdrowia uczestników

 • Udzielanie pomocy osobom kontuzjowanym.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy

 

8. Nagrody: Tylko w biegu głównym !!!

Statuetki za zajęcie I, II, III miejsca zarówno w kategorii OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn.

Statuetki za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych:

 

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji oraz okazanie dokumentu tożsamości lub dokumentu stwierdzającego udział w danej kategorii dodatkowej.

 

9. Zgłoszenia

Zapisy internetowe zostaną uruchomione od 26 Października 2017 r i potrwają do 27 Listopada 2017 r. Po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc będzie się można zapisać w dniu biegu w biurze zawodów.

Zapisy prowadzone są na stronie biegu www.szansana5.pl

 

Wszelkie sprawy formalne kontakt.

 

Dariusz Kopeć tel. 500 576 377

 

Jarosław Brzozowski tel. 516 157 686

w godz. 10.00-18:00

 

 

10. Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta.

 2. Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

 5. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

 

11. Postanowienia końcowe:

limit z

Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na poddanie się wymaganiom niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku będzie odbierana od Uczestników w dniu biegu i na stronie internetowej

Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz podmiotów z nim powiązanych, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne, z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz swoich współpracowników i podmiotów z nim powiązanych, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość wprowadzania zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, nazwiska, wizerunku, podobizny, głosu, czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC .

Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników biegu.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo ruchu pojazdów i Uczestników biegu.

Organizator zapewnia Uczestnikom biegu możliwość bezpłatnego korzystania z toalety.

Trasa biegu będzie oznaczona i kontrolowana przez służby porządkowe Organizatora.

Przy zabezpieczeniu imprezy Organizator współpracuje z Policją.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

11.ORGANIZATORZY BIEGU

 

Stowarzyszenie Klub Wzajemnej Pomocy "SZANSA"

97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 16

NIP 772-154-54-50 

Wygenerowano w sekund: 0.00
15,742 unikalne wizyty