Regulamin

Bieg Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku

Dystans 5 KM, Start  Godz. 14.00 ( bieg główny )

Dystans 1 km bieg Rekreacyjny  START 14:02

08.12.2018 r. Radomsko

 

 1. Cele:
 • edukacja mieszkańców miasta, z zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 
 • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
 • popularyzacja  imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek
 • promocja miasta Radomsko ,
 • integracja środowisk biegaczy i abstynenckich
 • promocja Kubu Wzajemnej pomocy „SZANSA”  
 1. Organizatorzy:

 Klub Wzajemnej Pomocy „SZANSA”

Patronat :

Miasto Radomsko

Patronat Sportowy:

Passion Life Joy Jarosław Brzozowski

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

 1. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 8 Grudnia 2018 r. o godz. 14:00 ulicami miasta Radomsko  o nawierzchni asfaltowej i szutrowej . Start i Meta zlokalizowane będą w Parku Solidarności przy ulicy Armii  Krajowej

 1. Prelekcje dla uczestników imprezy.

Przed biegiem odbędą się prelekcje od  godz 12.00 do 13 30 w  I L O im. Feliksa Fabianiego w Radomsku  przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko

– Prelekacja Ultramaratończyka który dzięki bieganiu wyszedł z nałogu

– Prelekcja maratończyka

– Prelekcja ultramaratonki

– Jak biegać zdrowo , prelekcja fizjoterapeuty 

BIEG Szansa na 5,  TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku

Bieg Główny  5 km – 1 pętla 5 km

Bieg Rekreacyjny 1 km

BIURO ZAWODÓW: (I L O im. Feliksa Fabianiego w Radomsku  przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko  )

Biuro będzie otwarte w dniu biegu ( 8.12.2018r.)  od 11.20 do 13.30 Odbiór pakietów do godziny 13 30

 

5.Trasa Biegu

 

START I METAPark Solidarności w Radomsku przy ulicy Armii Krajowej  , trasa: Start Park Solidarności ul. Armii Krajowej , dalej  ulicami Starowiejską, Królowej Jadwigi, Jagielońską, Piastowską, Leszka Czarnego .

Trasa w wersji graficznej znajduje się na ostatniej stronie regulaminu (zał. 2 regulaminu)

Trasa biegu  – mapa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Trasa biegu może ulec zmianie.

Bieg rekreacyjny 3 pętle w Parku Solidarności

Uczestnicy biegu ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.

Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 50 minut. ( Bieg główny 5 km ) i 15 min bieg Rekreacyjny

 

 1. Strona sportowa:
 • nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator,
 • między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,
 • rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

 

 1. Uczestnicy :

W biegu głównym mogą wziąć udział :

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości. Osoby, które nie ukończyły 18 lat w biurze zawodów, w dniu biegu muszą okazać zaświadczenie od prawnego opiekuna o zgodzie na udział w zawodach (zał. 1 regulaminu)

 W 1. BIEGU Szansa na 5  TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku występuje podział na kategorie wiekowe (w biegu  na 5 km) :

I-III OPEN Mężczyźni       I-III OPEN Kobiety I-III

I-III M20: 16-29 lat            I-III K20: 16-29 lat

I-III M30: 30-39 lat            I-III K30: 30-39 lat

I-III M40: 40-49 lat            I-III K40: 40-49 lat

I-III M50: 50-59 lat            I-III K50: 50-59 lat

I-III M60: 60+ lat               I-III K60: 60+ lat

Zwycięzcy kategorii OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów brutto .

Bieg rekreacyjny   nie ma ograniczeń wiekowych ,  w przypadku osób nieletnich należy  podpisać oświadczenie „ zgoda rodzica/opiekuna prawnego” W biegu rodzinnym nie prowadzimy klasyfikacji.

8.WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

 • Zapisy internetowe zostaną uruchomione od 7 Września 2018 r i potrwają do  1 Grudnia 2018 r. Po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc będzie się można zapisać w dniu biegu w biurze zawodów.
 • Zapisy prowadzone są na stronie biegu szansana5.ploraz na stronie  www.zapisy.inessport.pl
 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095 uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair play.
 • Zobowiązanie jest do przeciwdziałania zachowaniom chuligańskim na trasie biegów jak i w trakcie imprezy
 • Informowanie osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach szczególnie dotyczących życia i zdrowia uczestników
 • Udzielanie pomocy osobom kontuzjowanym.
 • Udział w biegu jest płatny:
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych pocztowych. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bieg główny:

– 15 zł – do dnia 31.10.2018r.

– 25 zł – 01.11.2018r. – 1.12.2018r.

– 35 zł* w dniu imprezy w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc)

Bieg rekereacyjny jest bezpłatny

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy

 

 1. Nagrody Biegna 5 km :

Statuetki za zajęcie I, II, III miejsca zarówno w kategorii OPEN Kobiet OPEN Mężczyzn.

Statuetki za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych:

 

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji oraz okazanie dokumentu tożsamości lub dokumentu stwierdzającego udział w danej kategorii dodatkowej.

Bieg rekreacyjny każdy uczestnik otrzyma medal za ukończenie biegu.

 1. Wszelkie sprawy formalne kontakt. 

Dariusz Kopeć tel. 500 576 377

Jarosław Brzozowski tel. 516 157 686 

w godz. 10.00-18:00

 

Swoje uczestnictwo w biegu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach od 11.20 do 13.20 w biurze zawodów (I L O im. Feliksa Fabianiego w Radomsku  przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko) 

 1. Pomiar czasu:
 2. a)                            Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta.
 3. b)                            Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 4. c)                            Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
 5. d)                            Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 6. e)                            Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem( bieg 5 km).
 1. Postanowienia końcowe:
 • limit zgłoszeń na 1. BIEG Szansa na 5  TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku   wynosi 200 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 •  Numery startowe są jednorazowe, niezwrotne. 
 • biegiem kieruje Organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,
 • dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
 • organizator zabezpiecza szatnie dla zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
 • organizator zapewnia pakiet startowy (numer startowy, koszulka ) okolicznościowy medal i posiłek regeneracyjny dla wszystkich zawodników którzy ukończą bieg,
 • w czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na poddanie się wymaganiom niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2135              z późn. zm.) oraz na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych                i reklamowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku będzie odbierana od Uczestników w dniu biegu i na stronie internetowej
 • Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz podmiotów z nim powiązanych, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych 
  z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne, z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz swoich współpracowników i podmiotów z nim powiązanych, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość wprowadzania zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, nazwiska, wizerunku, podobizny, głosu, czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC .
 • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników biegu.
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo ruchu pojazdów i Uczestników biegu.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom biegu możliwość bezpłatnego korzystania  z toalety.
 • Trasa biegu będzie oznaczona i kontrolowana przez służby  porządkowe Organizatora.
 • Przy zabezpieczeniu imprezy Organizator współpracuje z Policją.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

14.ORGANIZATORZY BIEGU

Stowarzyszenie Klub Wzajemnej Pomocy „SZANSA” 

97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 16 

NIP 772-154-54-50

załącznik 1

Zgoda Rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na udział córki/syna

………………………………………………………………………………………………..

w biegu na 5 km/ 1 km ( niepotrzebne skreślić)  organizowanego w ramach 1. Biegu Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia córki/syna pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych – 1. Biegu Szansa na 5 ,TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku  – rozgrywanych 8 grudnia 2018 roku oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w nich. Ponadto, biorę odpowiedzialność za start syna/córki i jestem świadoma/y ryzyka związanego ze startem w zawodach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte oraz potwierdzam odbiór pakietu startowego. Biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka na miejsce zawodów oraz powrót do domu po zakończeniu zawodów.

 

Radomsko,………………………………………………….

(data) podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb 1. Biegu BIEG Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku  (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883).

 

……………………………………podpis rodzica/opiekuna prawnego

załącznik  nr 2

 

MAPA biegu plus opis i legenda

Start Park Solidarności wybiegamy na ulice Armii Krajowej, Leszka Czarnego, Piastowska, Jagielońska, Królowej Jadwigi, Starowiejska dobiegamy do skrzyżowania z Partyzancka i zawracamy dalej  Starowiejska, Armii Krajowej i Park Solidarności META

 

Trasa Biegu Rekreacyjnego na dystansie 1 km będzie prowadzona ścieżkami w Parku Solidarności. 

Back To Top